Zyrtec por.tbl.flm.20x10mg

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0155683
FTS: Cetirizin

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 170 Kč
Ušetříte 5 Kč (–3 %)
165 Kč    
Kód produktu 244
Kategorie Volně prodejné léky
 

Zyrtec

10 mg potahované tablety

 cetirizini dihydrochloridum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-            Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-            Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-            Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-            Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Zyrtec a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat
  3. Jak se Zyrtec užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Zyrtec uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

 

 

                      1.      Co je Zyrtec a k čemu se používá

 

Léčivou látkou přípravku Zyrtec je cetirizin-dihydrochlorid. Zyrtec je antialergikum. 

 

Potahované tablety Zyrtec 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let věku používají ke -       zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy -       zmírnění příznaků kopřivky. 

 

                      2      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat 

 

Neužívejte Zyrtec

-            jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min)

-            jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků). 

 

Upozornění a opatření

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. 

 

Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), poraďte se se svým lékařem.

 

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem. 

 

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.

 

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

 

Děti

Nepodávejte tento lék dětem mladším než 6 let, protože léková forma potahovaných tablet nedovoluje vhodnou úpravu dávkování.

 

Další léčivé přípravky a Zyrtec

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Zyrtec s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání přípravku Zyrtec. 

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Zyrtec nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem. 

 

Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. A proto byste bez porady s lékařem neměla Zyrtec užívat během kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo  po užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách. 

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.

 

Zyrtec, potahované tablety, obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

 

 

                      3.       Jak se Zyrtec užívá

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky.

 

Dospělí a dospívající starší 12 let: 

Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně. 

 

Děti ve věku od 6 do 12 let: 

Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 

Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.  Pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který Vám může upravit dávkování. 

Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může upravit dávkování podle potřeb Vašeho dítěte. 

 

Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem. 

 

Délka léčby

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyrtec, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 

 

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

                      4.       Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

 

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat lék užívat a ihned se poradit s lékařem:

-             alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

-             ospalost

-             závrať, bolest hlavy

-             zánět hltanu, rýma (u dětí) -    průjem, nevolnost, sucho v ústech -         únava.

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) -       rozrušení (neklid)

-             parestezie (zvláštní pocity na kůži)

-             bolesti břicha

-             pruritus (svědění kůže), vyrážka -       astenie (nadměrná únava), malátnost.

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

-             alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně)

-             deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost

-             křeče

-             tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)

-             abnormální funkce jater

-             kopřivka

-             otok

-             zvýšení tělesné hmotnosti.

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

-            trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)

-            tiky (mimovolní záškuby)

-            mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)

-            rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy)

-            angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém (lokalizované kožní erupce)

-            abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

 

Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

-            zvýšená chuť k jídlu

-            sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou) -            amnézie (ztráta paměti), porucha paměti .

-            vertigo (pocit otáčení nebo pohybu)

-            zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř).

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48  100 41 Praha 10  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

                      5.       Jak Zyrtec uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru  za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

                      6.       Obsah balení a další informace

 

Co Zyrtec obsahuje

-            Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizindihydrochloridu. 

-            Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry Y-1-7000 (hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400). 

 

Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, dělená na jedné straně a s vylisovaným označením Y-Y. 

Balení s 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 nebo 100 (10x10) potahovanými tabletami. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 

 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci UCB s.r.o.

Praha

Česká republika

 

Výrobce 

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Varšava, Polsko

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

 

Belgie: Zyrtec 

Bulharsko: Zyrtec

Česká republika: Zyrtec

Dánsko: Zyrtec 

Estonsko: Zyrtec 

Finsko: Zyrtec 

Francie: Zyrtec 

Irsko: Zirtek tablets

Itálie: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film 

Kypr: Zyrtec

Litva: Zyrtec 

Lotyšsko: Zyrtec 

Lucembursko: Zyrtec

Maďarsko: Zyrtec filmtabletta

Malta: Zyrtec 

Německo: Zyrtec

Nizozemsko: Zyrtec 

Norsko: Zyrtec

Polsko: Zyrtec 

Portugalsko: Zyrtec 

Rakousko: Zyrtec10 mg – Filmtabletten

Řecko: Ziptek 

Slovenská republika: Zyrtec

Slovinsko: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete

Španělsko: Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula

Švédsko: Zyrlex 

Velká Británie: Zirtek allergy tablets

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  20.5.2015