Milgamma N por.cps.mol.50

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0013816
FTS: Vitamin B1 v kombinaci s vitaminem B6 a/nebo B12

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 350 Kč
Ušetříte 7 Kč (–2 %)
343 Kč
Kód produktu 159
Kategorie Volně prodejné léky
 

Příbalová informace: informace pro uživatele

Milgamma N měkké tobolky

benfotiaminum, pyridoxini hydrochloridum, cyanocobalaminum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-             Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-             Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-             Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

  1. Co je přípravek Milgamma N a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat 
  3. Jak se přípravekMilgamma N užívá 
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Milgamma N uchovávat 
  6. Obsah balení a další informace

 

 

1.       Co je přípravek Milgamma N a k čemu se používá

 

Přípravek Milgamma N obsahuje kombinaci vitamínů skupiny B (B1 ve formě benfotiaminu, B6 a B12).

Vitamíny skupiny B obsažené v přípravku jsou nezbytné pro metabolismus nervových buněk.

Vitamín B1 je v přípravku obsažen ve formě benfotiaminu, který je, proti klasické formě vitamínu B1, rozpustný v tucích. Tím se podstatně lépe vstřebává, v organismu je lépe dostupný a je i lépe využíván. Na rozdíl od thiaminu nevyvolává zácpu ani nepříjemný tělesný pach a je odolnější vůči odbourávání.

 

Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících především periferní nervový systém (např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, onemocnění v rámci diabetes mellitus, následky chronického alkoholismu, obrna lícního nervu, postižení trojklanného nervu, kořenové syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů skupiny B.  

Přípravek Milgamma N je určen k léčbě dospělých.

 

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat 

 

Neužívejte přípravek Milgamma N 

- jestliže jste alergický(á) na benfotiamin, pyridoxin, kyanokobalamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Milgamma N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pacienti trpící psoriázou (lupenkou) musí mít pro užívání přípravku závažné důvody: vitamín B12 může zhoršit kožní projevy.

Pacienti s nádorovým onemocněním by přípravek neměli užívat.

 

Další léčivé přípravky a Milgamma N Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.. Jestliže Vám další lékař předepíše nebo doporučí jiný lék, informujte jej, že již užíváte Milgamma N. 

Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nedoporučuje se užívat přípravek Milgamma N v těhotenství a v období kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Milgamma N nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

Přípravek Milgamma N obsahuje sorbitol a sóju. 

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju neužívejte tento léčivý přípravek. 

 

3.       Jak se přípravekMilgamma N užívá  

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka pro dospělého 1 tobolka 3krát denně. Tobolky nekousejte, užívejte po jídle, zapíjejte trochou tekutiny.

 

4.       Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V jednotlivých případech může dojít k výraznému pocení, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu akné nebo alergických reakcí (svědění kůže až vyrážka). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48  100 41 Praha 10 

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  

 

5.       Jak přípravek Milgamma N uchovávat

 

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.       Obsah balení a další informace

 

Léčivými látkami jsou: benfotiaminum 40 mg, pyridoxini hydrochloridum 90 mg, cyanocobalaminum 250 g v jedné tobolce

 

Pomocnými látkami jsou: tuky, čištěný řepkový olej, sojový lecithin, homovanilin, hydrogenfosforečnan vápenatý, želatina, glycerol 85%, sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172)

 

Jak přípravek Milgamma N vypadá a co obsahuje toto balení

Milgamma N jsou podlouhlé, měkké, želatinové tobolky, podélně barevně rozlišené, jedna strana růžová, druhá krémově bílá, obsahující růžovou pastu vanilkové vůně.

 

Balení obsahuje 20, 50 nebo 100 tobolek, klinická balení obsahují 500, 1000 nebo 5000 tobolek.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Wörwag Pharma GmbH & Co.,KG

Böblingen, Německo

 

Výrobce

C.P.M. Contract Pharma GmbH  Co.KG, 

Feldkirchen-Westerham, Německo

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.1.2015