Ibalgin krém drm.crm 1x100g

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0155052
FTS: Ibuprofen

Dostupnost Skladem
Běžná cena 209 Kč
Ušetříte 14 Kč (–7 %)
195 Kč    
Kód produktu 345
Kategorie Volně prodejné léky
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

IBALGIN KRÉM (Ibuprofenum) Krém
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ibalgin krém musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Ibalgin krém a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin krém užívat 3. Jak se přípravek Ibalgin krém užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ibalgin krém uchovávat 6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Ibalgin krém patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových zánětlivých a degenerativních stavů pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil. Ibalgin krém se používá k: - k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění. Po poradě s lékařem se Ibalgin krém používá také k léčbě: - bolestivého zánětu kloubů a svalů revmatického původu, - bolesti při degenerativních onemocněních kloubů (artróza), - bolestivého povrchového zánětu žil. Ibalgin krém je určen dospělým a mladistvým od 12 let Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí.
Strana 2 (celkem 4) Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin tbl.)
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
IBALGIN KRÉM UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ibalgin krém - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, cetylstearylalkohol nebo na některou jinou složku přípravku - jestliže jste měli astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání kyseliny acetylsalicylové nebo některých protizánětlivých léčiv. - přípravek se nesmí používat na otevřené rány nebo sliznice a do očí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin krém je zapotřebí Přípravek se nesmí nanášet na porušený kožní povrch.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin krém.
Užívání přípravku Ibalgin krém s jídlem a pitím Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.
Těhotenství a kojení Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék V těhotenství a při kojení lze přípravek používat pouze na doporučení lékaře. V posledních třech měsících těhotenství se přípravek nesmí používat dlouhodobě nebo natírat na velké plochy. V době kojení lze krém použít krátkodobě na malé plochy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Ibalgin krém neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin krém Přípravek obsahuje parabeny. Parbeny mohou způsobit alergické reakce, které mohou být opožděné. Přípravek obsahuje propylenglykol. Propylenglykol může způsobit podráždení kůže. Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UŽÍVÁ Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů a mladiství od 12 let si na postižené místo 3-4krát denně v časových odstupech 3 - 4 hodin nanášejí 4-10 cm dlouhý
Strana 3 (celkem 4) proužek krému, který si lehce vtírají do kůže. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem. Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. Při revmatických a žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin krém poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin krém se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2-3 týdnů.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin krém než jste měl(a) Pokud někdo nanesl větší množství krému na postižené místo najednou, není to důvod k vážným obavám. Předávkováni přípravkem nebylo pozorováno. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin krém Pokud zapomenete použít přípravek naneste ho na postižené místo jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku krému, abyste nahradil(a) vynechanou dávku krému. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může i Ibalgin krém způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používaní Ibalgin krému se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit): místní podrážení kůže – např. palčivost, svědění, zarudnutí a kožní erupce (k těmto nežádoucím účinkům může dojít u citlivých pacientů) Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Ibalgin krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Strana 4 (celkem 4)
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ibalgin krém obsahuje Léčivou látkou je ibuprofenum 1,5 g ve 30 g krému, 2,5 g v 50 g krému nebo 5 g ve 100 g krému (tj. 5%) Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35, střední nasycené triacylglyceroly, cetylstearylalkohol, ethoxylované alkoholy C12 - C16, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, karbomer 980 , trolamin, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda
Jak přípravek Ibalgin krém vypadá a co obsahuje toto balení Ibalgin krém je téměř bílý krém Velikost balení 30 g, 50 g nebo 100g krému.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení