Celaskon 100 tbl.40x100mg

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0076188
FTS: Kyselina askorbová (vitamin C)

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 55 Kč
Ušetříte 6 Kč (–11 %)
49 Kč
Kód produktu 273
Kategorie Volně prodejné léky
 

Příbalová informace: informace pro pacienta

Celaskon tablety 100 mg

Acidum ascorbicum

Vitamin C

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci viz bod 4.
 • Pokud se do 7-14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat
 3. Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1.          Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá

 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 100 mg vitaminu C (kyseliny askorbové). Organismus si ho není schopen tvořit sám, proto se musí přijímat v potravě.

 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitaminu C v organizmu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení).

 

Úloha vitaminu C v organizmu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organizmu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

 

Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anémii.

 

Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitaminu C.

 

2.          Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat

 

Neužívejte přípravek Celaskon tablety 100 mg:

-      jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

Upozornění a opatření

O užívání vitaminu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude předepisovat jiné léky. Vitamin C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitaminu C snížit nebo jej zcela vysadit.

Zvýšené opatrnosti při užívání vitaminu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových močových kamenů.

 

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 100 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskon tablety 100 mg současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamin C, se poraďte s lékařem či lékárníkem.

 

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Celaskon tablety 100 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka.

Vysoké dávky vitaminu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.

 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg s jídlem a pitím Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje pozornost.

 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti

Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.

 

 

3.          Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dospělí a děti starší 6 let užívají při nedostatku vitaminu C v organizmu obvykle 5-10 tablet denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 2-5 tablet denně.

 

Dětem ve věku 3-6 let se podává 1-2 tablety denně.

 

Dávkování u dětí mladších 3 let určuje lékař.

 

Pro dobré využití v organizmu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozděleně do několika dílčích dávek za den než celou najednou.

 

Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 100 mg při doporučeném dávkování užívat po dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitaminu C v organizmu nebo při jeho zvýšené potřebě viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 100 mg než jste měl(a)

Při dávkování vyšším než 10 tablet denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.

Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení, přebytečné množství vitaminu C se vyloučí močí.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.          Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 100 mg) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1 000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*, zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka.

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové močové kameny.

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin, astmatický záchvat.***

* při vyšších dávkách (několik gramů denně).

** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).

*** u alergických jedinců.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

5.          Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek Celaskon tablety 100 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1.       Obsah balení a další informace

 

Co přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum (kyselina askorbová, vitamin C) 100 mg v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, hlinitý lak oranžové žluti (E110).

 

Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: mramorované oranžovo-bílé až oranžovo- téměř bílé ploché tablety s půlící rýhou o průměru 7 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

 

Lahvička z hnědého skla s bílým šroubovacím uzávěrem opatřeným pojistnou vložkou a pojistným proužkem, krabička.

Velikost balení: 40 tablet

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

 

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

19.3.2014