Sédatif PC tbl.slg. 90

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0207809
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
285 Kč    
Kód produktu 155
Kategorie Homeopatika
 

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, k léčbě lehkých poruch spánku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SÉDATIF PC sublingvální tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat
3. Jak se SÉDATIF PC užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak SÉDATIF PC uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě
úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a
poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.
Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT
Neužívejte SÉDATIF PC
jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky
vztahující se k jeho užití.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním
rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.
Další léčivé přípravky a SÉDATIF PC
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky
a obsluhovat stroje.
SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy.
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti:
1-2 tablety 3x denně, ráno v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla.
Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem.
U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté
neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe
nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více SÉDATIF PC, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a), neočekává se žádné
nebezpečí
Jestliže jste zapomněl(a) užít SÉDATIF PC
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co SÉDATIF PC obsahuje
Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:
Aconitum napellus 6 CH
Belladonna 6 CH
Calendula officinalis 6 CH
Chelidonium majus 6 CH
Abrus precatorius 6 CH
Viburnum opulus 6 CH

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesiumstearát.
Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety bílé barvy.
Papírová krabička obsahující 60 nebo 90 tablet v blistru (Al / PVC).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 3. 2018