Paragrippe tbl.60

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0097942
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
208 Kč    
Kód produktu 56
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paragrippe, sublingvální tablety homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARAGRIPPE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

-                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. -           Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-                 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 

-                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

V příbalové informaci naleznete

  1. Co je PARAGRIPPE a k čemu se používá.
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAGRIPPE užívat. 
  3. Jak se PARAGRIPPE užívá. 
  4. Možné nežádoucí účinky.

5       Jak PARAGRIPPE uchovávat. 

6.      Další informace.

 

 

1.     CO JE PARAGRIPPE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.

 

 

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAGRIPPE UŽÍVAT

 

Neužívejte PARAGRIPPE

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

 

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARAGRIPPE je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PARAGRIPPE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku PARAGRIPPE

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 

 

 

3.      JAK SE PARAGRIPPE UŽÍVÁ

 

Orální podání.

 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je:

 

Děti a dospělí:

2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

 

 

4.      MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky může mít i PARAGRIPPE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.      JAK PARAGRIPPE UCHOVÁVAT  

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

Neužívejte PARAGRIPPE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

             

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku PARAGRIPPE se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

 

 

Co přípravek PARAGRIPPE obsahuje

 

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:

  Arnica montana 4 CH .......................................................................................... 0.6 mg

  Belladona 4 CH ................................................................................................... 0.6 mg

  Eupatorium perfoliatum 4 CH............................................................................. 0.6 mg

  Gelsemium 4 CH ................................................................................................. 0.6 mg

    Sulfur 5 CH ......................................................................................................... 0.6 mg

 

 

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

 

Jak PARAGRIPPE vypadá a co obsahuje toto balení                                         

 

Sublingvální tablety.

Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a,a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013