Homeovox tbl.60

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0097940
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
199 Kč    
Kód produktu 51
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
HOMEOVOX, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však HOMEOVOX musíte užívat pečlivě
podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je HOMEOVOX a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HOMEOVOX užívat.
3. Jak se HOMEOVOX užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak HOMEOVOX uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE HOMEOVOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je
uveden na obalu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMEOVOX UŽÍVAT
Neužívejte HOMEOVOX
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMEOVOX je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte
ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HOMEOVOX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku HOMEOVOX
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
3. JAK SE HOMEOVOX UŽÍVÁ
Orální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
Děti a dospělí:
2 tablety rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i HOMEOVOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK HOMEOVOX UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte HOMEOVOX po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek, při jejichž užívání se neočekávají žádné nežádoucí účinky.
O správném použití přípravku HOMEOVOX se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u
lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na
internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
Co přípravek HOMEOVOX obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Aconitum napellus 3 CH
Arum triphyllum 3 CH
Ferrum phosphoricum 6 CH
Calendula officinalis 6 CH
Euspongia officinalis (Spongia tosta) 6 CH
Belladonna 6 CH
Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 6 CH
Hepar sulfuris calcareum (Hepar sulfur) 6 CH
Kalii dichromas (Kalium bichromicum) 6 CH
Populus candicans 6 CH
Bryonia 3 CH
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, arabská klovatina,
želatina, mastek, bílý vosk, karnaubský vosk.
Jak HOMEOVOX vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2, avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Registrační číslo: 93/701/92-C
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013
<