Homeogene 9 tbl.60

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0058195
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
189 Kč    
Kód produktu 57
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
HOMÉOGÈNE 9 , sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek HOMÉOGÈNE 9 musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je HOMÉOGÈNE 9 a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HOMÉOGÈNE 9 užívat.
3. Jak se HOMÉOGÈNE 9 užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak HOMÉOGÈNE 9 uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE HOMÉOGÈNE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na
homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití,
který je uveden na obalu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVAT
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMÉOGÈNE 9 je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte
ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HOMÉOGÈNE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku HOMÉOGÈNE 9
Obsahuje sacharózu.
3. JAK SE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVÁ
Orální podání.
Vždy užívejte HOMÉOGÈNE 9 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování přípravku je:
Děti a dospělí:
1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i HOMÉOGÈNE 9 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK HOMÉOGÈNE 9 UCHOVÁVAT
Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku HOMÉOGÈNE 9 se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u
lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na
internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
Co přípravek HOMÉOGÈNE 9 obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 200 mg jsou:
Mercurius solubilis 3 CH...................................................................................................................0.667 mg
Pulsatilla 3 CH...................................................................................................................................0.667 mg
Spongia tosta 3 CH ............................................................................................................................0.667 mg
Bryonia 3 CH.....................................................................................................................................0.667 mg
Bromum 3 CH....................................................................................................................................0.667 mg
Belladonna 3 CH................................................................................................................................0.667 mg
Phytolacca decandra 3 CH.................................................................................................................0.667 mg
Arum triphyllum 3 CH ......................................................................................................................0.667 mg
Arnica montana 3 CH........................................................................................................................0.667 mg
Pomocnými látkami jsou: sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.
Jak HOMÉOGÈNE 9 vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2014