Gastrocynésine orm.tbl.slg.60

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0103408
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
Běžná cena 170 Kč
Ušetříte 10 Kč (–5 %)
160 Kč    
Kód produktu 157
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GASTROCYNÉSINE, sublingvální tablety (tablety k rozpuštění pod jazykem)
Homeopatický léčivý přípravek
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však GASTROCYNÉSINE musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je GASTROCYNÉSINE a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GASTROCYNÉSINE užívat.
3. Jak se GASTROCYNÉSINE užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak GASTROCYNÉSINE uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE GASTROCYNÉSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na
homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití,
který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GASTROCYNÉSINE
UŽÍVAT
Neužívejte GASTROCYNÉSINE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
GASTROCYNÉSINE.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku GASTROCYNÉSINE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte
ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku GASTROCYNÉSINE
GASTROCYNÉSINE obsahuje sacharózu a laktózu.
3. JAK SE GASTROCYNÉSINE UŽÍVÁ
Orální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku
pro děti a dospělé je 1-2 tablety. Tablety nechte rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě
potřeby zopakujte i po jídle.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i GASTROCYNÉSINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK GASTROCYNÉSINE UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
GASTROCYNÉSINE neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii
– u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo
na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
Co přípravek GASTROCYNÉSINE obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Resina piceae (Abies nigra) 4 CH.....................................................................................................75 mg
Carbo vegetabilis 4 CH .....................................................................................................................75 mg
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH......................................................................................75 mg
Robinia pseudo-acacia 4 CH.............................................................................................................75 mg
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.
Jak GASTROCYNÉSINE vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013